Poskytujeme komplexné služby pre farmaceutický priemysel.

Špecializujeme sa na vývoj CRM systémov a inovatívnych softvérových riešení napríklad pre organizáciu vzdelávacích aktivít, vykazovanie nepeňažných plnení, tvorbu a prácu s databázami. Okrem týchto služieb poskytujeme prieskumy trhu, direct mailing a individuálne riešenia podľa požiadaviek klienta.

e-kredit

Offline aplikácia určená organizátorom vzdelávacích aktivít lekárov, ktorá je prepojená so Slovenskou lekárskou komorou. Umožňuje rýchle pridávanie účastníkov k vzdelávacej aktivite, jednoduchú tvorbu prezenčných listín a generovanie certifikátov pre účastníkov vzdelávacej aktivity. Udelené kredity sú automaticky zaregistrované v SLK.

Dostupné pre platformy:
Chcem sa dozvedieť viac o tejto službe

Databáza lekárov a zdravotníckych zariadení

Spoločnosť Allio vlastní kvalitnú databázu lekárov a zdravotníckych pracovníkov na Slovensku ako aj v Českej republike. Databáza je pravidelne aktualizovaná z viacerých zdrojov. Databázu vám vieme ponúknuť ako samostatný produkt, alebo implementovanú v našich ďalších službách, produktoch a aplikáciách.

Chcem sa dozvedieť viac o tejto službe

CRM Tanzanit

Slovenský CRM systém vyvinutý pre farmaceutický priemysel. Systém je postavený na najnovších technológiách a je určený najmä pre voľnopredajné (OTC) produkty, veterinárne produkty a vhodný aj pre firmy s rýchlo-obratovým tovarom (FMCG). Používatelia CRM systému majú možnosť sledovať stav skladov svojich produktov a dostupnosť vybraného tovaru u distribútorov. Ak využívate našu službu e-pharmacies, priamo v systéme môžete sledovať aj vývoj predaja produktov. Súčasťou systému je modul transferových objednávok, ktorý slúži na realizovanie transferovej objednávky priamo v lekárni a jej zaslanie na jedného zo zvolených distribútorov. Stav objednávky je možné sledovať priamo v aplikácií. Aplikácia umožňuje nastavenie vlastných kampaní, evidenciu podmienok pre rôzne reťazce, lekárne ako aj mnoho ďalších funkcií.

Dostupné pre platformy:
Chcem sa dozvedieť viac o tejto službe

Direct mailing

Oslovenie vybranej cieľovej skupiny lekárov prostredníctvom adresných listových zásielok. Na oslovenie používame vlastnú databázu lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Zabezpečujeme tlač, zabalenie ako aj podanie zásielky na pošte. Naša databáza je denne validovaná od roku 2008. Vďaka kvalitnej databáze máme vysokú úspešnosť doručenia zásielok. Návratnosť zásielok je max. do 2%. Okrem toho, že vám u vašich zásielok zabezpečíme spracovanie a podanie na pošte, dostanete od nás aj spätnú informáciu o tom, koľko percent zásielok bolo adresátovi doručených.

Chcem sa dozvedieť viac o tejto službe

Prieskum trhu

Poskytujeme komplexnú ponuku služieb od návrhu projektu, v ktorom zohľadňujeme potreby klienta, až po samotnú realizáciu prieskumu. Kladieme dôraz na kvalitný zber dát, presné štatistické vyhodnotenie a zrozumiteľnú interpretáciu výsledkov. Naše služby ponúkame v spolupráci so špecialistami, ktorí s nami pravidelne pracujú na prieskumoch. Používame metodológie CAPI, CATI, CAWI. Máme vlastné call centrum ako aj portál na vypĺňanie prieskumov. Zabezpečíme kvantitatívny aj kvalitatívny prieskum so špecialistami aj pacientami. Prieskumy vám pomôžu objasniť celý životný cyklus vášho produktu, vnímanie značky, zákaznícku spokojnosť a pomôžu s optimalizáciou reklamy. Hodnotíme všeobecné trendy aj konkrétne faktory ovplyvňujúce správanie a voľbu špecialistov.

Chcem sa dozvedieť viac o tejto službe

Nepeňažné a peňažné plnenia

Praktická webová aplikácia slúži na vykazovanie výdavkov nepeňažných a peňažných plnení. Umožní vam vedenie presnej evidencie poskytnutých plnení a generovanie reportov vo forme požadovanej úradmi SR (NCZI, Daňový úrad) ako aj európskymi orgánmi (EFPIA). Samozrejmosťou je generovanie výstupov aj do vlastných šablón podľa požiadavky klienta. V aplikácií sú zohľadnené najnovšie zmeny v zákonoch. Pre organizátorov vzdelávacích aktivít ponúkame verziu s rozšírenými funkcionalitami ako napríklad prepočet nepeňažných plnení na sponzorov aktivity, vlastné číselníky aktivít.

Chcem sa dozvedieť viac o tejto službe

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontaktujte nás

Tvoríme praktické aplikácie.

Sme spoločnosť vyvíjajúca softvér a aplikácie najmä pre farmaceutický priemysel a zdravotníctvo na Slovensku a v Českej republike. Našou ambíciou je poskytovať služby klientom, ktorí hľadajú nové a inovatívne riešenia. Ponúkame unikátny CRM systém s validovanou databázou a ďalšie flexibilné riešenia, ktoré podporia efektivitu predajných aktivít a procesov v spoločnosti.

Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

Ak Vás ponuka našich služieb oslovila alebo sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára, e-mailom alebo telefonicky.

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.

Allio s.r.o.

Kontaktná adresa: Komárovská 62, 821 06 Bratislava

Fakturačná adresa: Buková 27, 931 01 Šamorín

IČO: 35776684, DIČ: 2021583355, IČ DPH: SK2021583355

Chceme spoznať Vaše potreby.

Kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára a my Vám radi našu ponuku odprezentujeme na osobnom stretnutí alebo telefonicky.

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.

Zásady spracúvania osobných údajov

V súlade s legislatívou o ochrane osobných údajov (GDPR) sme vypracovali zásady spracúvania osobných údajov. Keďže naša spoločnosť plne rešpektuje Vaše právo na súkromie, chceli by sme Vás na tomto mieste informovať ako nakladáme aj s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Odporúčame prečítať si celú informáciu o spracúvaní osobných údajov a v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasnosti, obráťte sa na našu zodpovednú osobu určenú na výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov:

Kto sme a aké osobné údaje spracúvame

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Allio s.r.o., Buková 27, 93101 Šamorín, IČO: 357 76 684 (ďalej len ako „Allio“) pretože je to nevyhnutné za účelom poskytovania služieb, ktoré pre vás spoločnosť Allio zaisťuje, tiež z dôvodu oprávneného záujmu a pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

Cieľom týchto zásad je poskytnúť vám ako zákazníkom, obchodným partnerom a priaznivcom našej spoločnosti na nami ponúkané produkty a služby informáciu najmä o tom, akým spôsobom, na aké účely a akými subjektmi sa vaše osobné údaje spracúvajú.

Informácie sa použijú na tieto procesy spracúvania osobných údajov:

 • výber nových zamestnancov
 • obchodná komunikácia – komunikácia s dodávateľmi, odberateľmi
 • účtovná agenda
 • agenda sieťovej bezpečnosti
 • agenda skupiny podnikov
 • uplatňovanie práv dotknutej osoby
 • agenda spoločnosti, registratúry
 • spracovanie zmlúv o dielo
 • evidencia v databáze lekárov a zdravotníckych pracovníkov
 • marketing, odber marketingových informácií (elektronicky, poštou, telefonicky a/alebo inou formou) o marketingových, propagačných, edukačných, vedeckých a iných informáciách o záležitostiach najmä z oblasti medicíny a zdravotníctva
 • agenda kontaktného formulára

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Allio s.r.o., Buková 27, 93101 Šamorín, IČO: 357 76 684 (ďalej len ako „Allio“). Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce: Adresa kancelárie: Komárovská 62, 821 06 Bratislava, adresa fakturačná: Buková 27, 931 01 Šamorín. Prevádzkovateľ poveril zodpovednú osobu. Kontakt na ňu je:

Účel, právny základ a doba spracúvania osobných údajov, príjemcovia

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracúvanie je nevyhnutné pre:

Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti Kategórie dotknutých osôb Doba spracúvania osobných údajov Kategória príjemcov Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
Agenda výberu zamestnancov spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, ktorej zmluvnou stranou má byť dotknutá osoba; spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia súčasne nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov uchádzači o zamestnanie 6 mesiacov po skončení výberového konania subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Účtovná agenda (spracúvanie osobných údajov v účtovnej dokumentácii) spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov zamestnanci prevádzkovateľa, zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb, klienti, zamestnanec 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú, mesačné plány a výkazy, odsúhlasenie dodávateľov a odberateľov, mesačné odsúhlasenie účtov - 7 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú, bankové avíza, kurzové lístky - 5 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, spracovateľ účtovnej agendy ADVISORY4YOU s. r. o., Pod Zečákom 4644/72, 83103 Bratislava, IČO: 51089084 prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Obchodná agenda (spracúvanie osobných údajov na účely komunikovania s dodávateľmi, odberateľmi resp. na obchodnú komunikáciu) spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ. Oprávneným záujmom je: výkon podnikateľskej činnosti, realizácie obchodov, budovania vzťahov so zákazníkmi (starý, nový, potenciálny) dodávatelia, odberatelia, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, komunikujúce fyzické osoby, zamestnanec 5 rokov po roku v ktorom bola komunikácia ukončená dodávatelia, odberatelia, subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, spracovateľ účtovnej agendy ADVISORY4YOU s. r. o., Pod Zečákom 4644/72, 83103 Bratislava, IČO: 51089084 prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Agenda sieťovej bezpečnosti (kontrola IT z pohľadu sieťovej bezpečnosti) spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ. Oprávneným záujmom je: Allio ako prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať bežné osobné údaje zamestnancov spoločnosti, zamestnancov dodávateľov poskytujúcich podporu v systémoch, ako aj iných osôb, aby zabezpečil sieťovú bezpečnosť a bezpečnosť spoločnosti zamestnanec, zamestnanci dodávateľa 1 rok po roku v ktorom bol log zaznamenaný subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, Astarta spol.s.r.o., Vranovská 61/30002, 852 58 Bratislava, Prevádzka: Čerešňová 54, 900 25 Chorvátsky Grob časť Čierna Voda prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Agenda spoločnosti (vedenie agendy spoločnosti a zápis a oznámenie zmien do Obchodného registra SR a do Živnostenského registra SR) spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov fyzické osoby – konatelia, spoločníci 10 rokov po zániku spoločnosti subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, Tea planet s.r.o., gen. Klapku 68/46,945 01 Komárno prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Agenda registratúry správa registratúry, evidencia pošty spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia korešpondencie bežná korešpondencia 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, poštovné knihy 3 roky nasledujúce po roku, ktorého sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Agenda skupiny podnikov (poskytovanie osobných údajov na vnútorné administratívne účely v rámci skupiny podnikov) spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ. Oprávneným záujmom je: Allio má záujem spracovávať údaje jednotlivých podnikov patriacich do skupiny podnikov bez jeho naplnenia by nebolo možné zabezpečiť spoluprácu medzi podnikmi skupiny Karatnet za účelom bezproblémového fungovania všetkých členov skupiny, čo by mohlo poškodiť majetok a dobrú povesť Allio, ale aj obmedziť účasť prevádzkovateľa v hospodárskej súťaži. zamestnanci, klienti po dobu členstva v skupine podnikov subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, členovia skupiny podnikov KaratNet - materská spoločnosť KaratNet Slovakia s.r.o., Vrakunská 12521/37, 821 06 Bratislava, IČO: 44064268; Allio s.r.o., Buková 27, 931 01 Šamorín, IČO: 35776684; KaratNet Call s.r.o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 48 062 839 prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Agenda vybavovania práv dotknutej osoby (evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Kapitoly III Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce z Nariadenia a zo zákona č. 18/2018 Z. z. fyzické osoby uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osoby 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Agenda zmlúv o dielo spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba fyzická osoba - zmluvná strana 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, Solveo s.r.o., Laborecká 1851/7, 066 01 Humenné, spoločnosť zabezpečujúca spracovanie dát: KaratNet Slovakia s.r.o., Vrakuňská 37, Bratislava 821 06, IČO: 44 064 268, spoločnosť zabezpečujúca call centrum: KaratNet Call s.r.o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 48 062 839 prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Agenda databázy lekárov a zdravotníckych pracovníkov (evidencia v databáze lekárov a zdravotníckych pracovníkov) - za účelom zberu aktuálnych dát o existencii a pôsobnosti lekárov a zdravotníckych pracovníkov, analýzu takto získaných dát, stav zdravotníckeho personálu na následnú lepšiu komunikáciu, informovanie (osobne, elektronicky, telefonicky, poštou) lekárov a zdravotníckych pracovníkov s relevantnými informáciami. súhlas dotknutej osoby v zmysle čl.6 ods.1 písm. a)všeobecného nariadenia o ochrane údajov. lekári a zdravotnícki pracovníci doba platnosti súhlasu uplynie automaticky okamihom skončenia evidencie v databáze lekárov a zdravotníckych pracovníkov spoločnosť zabezpečujúca spracovanie dát: Karatnet Slovakia s.r.o., Vrakuňská 37, Bratislava 821 06, IČO: 44 064 268, spoločnosť zabezpečujúca call centrum KaratNet Call s.r.o., Kuzmányho 8, 0140 01 Žilina, IČO: 48 062 839, farmaceutickým spoločnostiam, ktoré v mene prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje za účelom zberu aktuálnych dát z trhu o stave a pôsobení lekárov a zdravotníckych pracovníkov, spoločnosti zabezpečujúcej poštové zásielky; spoločnosti zabezpečujúcej zasielanie emailových správ a (newslettrov) a iným subjektom, ktorým prevádzkovateľ poskytuje údaje ex offo. Prenos do tretej krajiny sa uskutočňuje prostredníctvom sprostredkovateľa prevádzkovateľa spoločnosti Merck Sharp & Dohme, s.r.o., so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 393 326, IČ DPH: SK2022688272, ktorá má svojho subdodávateľa Xcellen Pte Ltd so sídlom: 01-24 Ayer Rajah Crescent, Singapore, 139952, Singapore. Spracúvanie osobných údajov vykonávajú za účelom analýz a profilovania. Ide o tretiu krajinu - Singapur. Prenos je ošetrený prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek - https://eur-lex.europa.eu
Agenda marketingu,odber marketingových informácií (elektronicky, poštou, telefonicky a/alebo inou formou) o marketingových, propagačných, edukačných, vedeckých a iných informáciách o záležitostiach najmä z oblasti medicíny a zdravotníctva, vrátane informácií o liečivých prípravkoch, ktoré pre lekárov, zdravotníckych pracovníkov môžu mať význam alebo môžu byť zaujímavé v rámci výkonu ich profesie. súhlas dotknutej osoby v zmysle čl.6 ods.1 písm. a)všeobecného nariadenia o ochrane údajov. lekári a zdravotnícki pracovníci doba platnosti súhlasu uplynie automaticky okamihom skončenia zasielania informácií elektronicky, poštou, telefonicky prípadne iným spôsobom spoločnosť zabezpečujúca spracovanie dát: Karatnet Slovakia s.r.o., Vrakuňská 37, Bratislava 821 06, IČO: 44 064 268, spoločnosť zabezpečujúca call centrum KaratNet Call s.r.o., Kuzmányho 8, 0140 01 Žilina, IČO: 48 062 839 farmaceutickým spoločnostiam , ktoré v mene prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje za účelom informovania o marketingových, propagačných, edukačných, vedeckých a iných informáciách a záležitostiach z oblasti medicíny a zdravotníctva; spoločnosti zabezpečujúcej poštové zásielky; spoločnosti zabezpečujúcej zasielanie emailových správ a (newslettrov) a iným subjektom, ktorým prevádzkovateľ poskytuje údaje ex offo Prenos do tretej krajiny sa uskutočňuje prostredníctvom sprostredkovateľa prevádzkovateľa spoločnosti Merck Sharp & Dohme, s.r.o., so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 393 326, IČ DPH: SK2022688272, ktorá má svojho subdodávateľa Xcellen Pte Ltd so sídlom: 01-24 Ayer Rajah Crescent, Singapore, 139952, Singapore. Spracúvanie osobných údajov vykonávajú za účelom analýz a profilovania. Ide o tretiu krajinu - Singapur. Prenos je ošetrený prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek - https://eur-lex.europa.eu
Agenda kontaktného formulára (kontaktný formulár na webovom sídle na účely zaslania ponuky služieb) spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ. Oprávneným záujmom je: Allio ako prevádzkovateľ má oprávnený záujem na spracúvaní bežných osobných údajov svojich starých, nových a potenciálnych zákazníkov resp. podnetov (titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty) za účelom komunikácie, zaslania informácií, ponuky služieb a skontaktovania sa so všetkými aj potenciálnymi zákazníkmi na tento účel využíva okrem iného online formulár na svojom webovom sídle. fyzické osoby komunikujúce prostredníctvom kontaktného formulára 1 rok odo dňa doručenia dotazu prevádzkovateľ prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Práva dotknutých osôb

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu. Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva:

Právo na prístup k údajom podľa čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo získať od nás informáciu o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje. V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, a to v rozsahu: účel spracúvania, kategória osobných údajov, príjemcovia osobných údajov, doba spracúvania osobných údajov a informácia o zdroji, z ktorého sme Vaše osobné údaje získali. Ďalej máte právo na poskytnutie kópie Vašich osobných údajov, avšak je potrebné, aby ste to v rámci Vašej žiadosti výslovne uviedli. Ak by ste požadovali ďalšie kópie, máme právo účtovať za uvedenú službu primeraný poplatok za vystavenie dodatočných kópií. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré spoločnosti Allio poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje Vám takto spoločnosť Allio nemôže sprístupniť.

Právo na opravu alebo doplnenie podľa čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov alebo o doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Využitím tohto práva korektným spôsobom pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) podľa čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo požiadať, aby bez zbytočného odkladu boli vymazané Vaše osobné údaje, ak je naplnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo odvolá výslovný súhlas podľa článku 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (namietanie voči oprávnenému alebo verejnému záujmu), ak neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 (namietanie voči priamemu marketingu),
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosť Allio podlieha,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (súhlas dieťaťa).

Spoločnosť Allio nemá povinnosť vymazať Vaše osobné údaje, ak ide o spracúvanie:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosť Allio podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov (obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov na ich uchovávanie; iné spracovateľské operácie počas blokácie nie sú dovolené) v týchto prípadoch:

 • obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti,
 • ak sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania Vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracúvania (len uchovávanie),
 • potrebujete Vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • namietali ste voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnený záujem alebo verejný záujem), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti Allio prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

V prípade, ak by prišlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, spoločnosť Allio môže osobné údaje ďalej len uchovávať alebo spracúvať:

 • na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov,
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu,
 • so súhlasom dotknutej osoby.

Ak by nastala situácia, ktorá by smerovala k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, spoločnosť Allio o tejto skutočnosti dotknutú osobu vopred informuje.

Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli od spoločnosti Allio k inému prevádzkovateľovi, ktorého uvediete vo Vašej žiadosti, a to za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo na prenosnosť osobných údajov sa uplatní v prípadoch, ak:

 • sa spracúvanie zakladá na právnom základe súhlasu alebo zmluvy,
 • spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať podľa čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu , poštou alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v sídle spoločnosti Allio

Po doručení námietky Vaše osobné údaje zlikvidujeme, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

 • ak spoločnosť Allio preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo
 • ak sa preukáže, že Vaše osobné údaje spoločnosť Allio potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

Vaše námietky nemajú vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred doručením Vašich námietok.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.

Uvedené právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

 • nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a spoločnosťou Allio
 • povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému spoločnosť Allio podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Pri poskytovaní našich služieb nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421 2 3231 3214, e-mail: .

Ďalšie informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle: https://www.dataprotection.gov.sk.

Uplatnenie Vašich práv podľa čl. 12 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Spoločnosť Allio poskytne informácie ohľadom spracúvania osobných údajov len na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv, a to za predpokladu, že dotknutú osobu je preukázateľne schopná identifikovať. Bez úspešného overenia Vašej identity nie je spoločnosť Allio povinná poskytovať akékoľvek informácie ohľadom spracúvania osobných údajov. Spoločnosť Allio tým predchádza neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom a porušeniu Vašich práv neoprávnenou osobou.

Vaše práva k osobným údajom si môžete uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 • osobne v sídle spoločnosti Allio,
 • poštou na adrese: Allio s.r.o., Buková 27, 931 01 Šamorín
 • e-mailom zaslaným na adresu:

Žiadosť musí obsahovať všetky potrebné informácie a prílohy nevyhnutné na jej vybavenie a posúdenie Vašich nárokov ohľadom spracúvania osobných údajov. V prípade, ak bude Vaša žiadosť neúplná, budeme Vás kontaktovať s cieľom doplnenia žiadosti.

Informácie o povahe poskytnutých osobných údajov

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zmluva, poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje; v prípade neposkytnutia takýchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu.

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon, poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade ak právny základ je súhlas, dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať.

Záverečné ustanovenia

Spoločnosť Allio si vyhradzuje právo na akúkoľvek aktualizáciu tejto informačnej povinnosti, a to najmä v súvislosti so zmenami v legislatívnych procesoch. Aktuálna verzia bude vždy dostupná na webovej stránke prevádzkovateľa. V prípade, ak dôjde k podstatnej zmene ochrany osobných údajov, najmä spôsobu spracúvania osobných údajov, spoločnosť Allio si svoju informačnú povinnosť splní tak, že táto zmena bude zverejnená na webovej stránke spoločnosti Allio s.r.o. www.allio.sk a www.web-prieskumy.sk alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Týmto zásadami Vás chceme ubezpečiť, že k osobným údajom pristupujeme s najväčšou starostlivosťou a rešpektom, riadiac sa platnými právnymi predpismi a využívajúc dostupnú mieru technickej ochrany. V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte na e-mailovú adresu: